Milli Güvenlik Bilgisi Dersi Soru Bankası

BİRİNCİ BÖLÜM

MİLLİ GÜVENLİK VE MİLLİ GÜVENLİK STRATEJİMİZ

 

BİRİNCİ KONU

MİLLİ GÜVENLİĞİN TANIMI

 

1.     Milli güvenliğin genel tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

a.     Devletin kendisini yıpratmak amacıyla yapılan veya yapılacak olan her türlü faaliyetlere karşı tedbirler alınmasıdır.

b.     Topyekun savaş halidir.

c.     Devleti deniz, kara ve hava sınırlarının düşman tehdidinden korunmasıdır.

d.     Savaşa hazırlık amacıyla yapılan her türlü faaliyetlerdir.

e.     Sivil savunma sivil savunma teşkilatlarının her ilde oluşturulmasıdır.

 

2.     Devletin kendisini yıpratmak amacıyla yapılan veya yapılacak olan her türlü faaliyete karşı tedbir almasına ...... ......... denir.

a.     Milli Strateji

b.     Milli Hedef

c.     Milli Güvenlik

d.     Milli Menfaat

e.     Milli Güç

 

3.     Milli güvenliğin tespitinden sorumlu organlar hangileridir?

a.     Bakanlar Kurulu�TBMM.

b.     TBMM�Milli Güvenlik Kurulu

c.     Bakanlar Kurulu�Milli Güvenlik Kurulu

d.     Milli Güvenlik Kurulu�Milli Savunma Bakanlığı

e.     Milli Savunma Bakanlığı�Bakanlar Kurulu

 

4.     Aşağıdakilerden hangisi Milli Güvenliğin tespitinden sorumlu organlardandır?

a.     Milli Savunma Bakanlığı

b.     Bakanlar Kurulu

c.     Jandarma Genel Komutanlığı

d.     İçişleri Bakanlığı

e.     Emniyet Genel Müdürlüğü

 

5.     Milli Güvenlik Kurulunun gündemini kim tarafından belirlenir?

a.     Cumhurbaşkanı

b.     MGK Genel Sekreteri

c.     İç İşleri Bakanı

d.     Dış İşleri Bakanı

e.     Milli Savunma Bakanı

 

6.     Milli Güvenlik Kurulu toplantıları ne zaman yapılır?

 

a.     2 Ayda 1 kez

b.     3 ayda bir

c.     Yılda 1 kez

d.     4 ayda 2 kez

e.     Ayda 1 kez

 

7.     Milli Güvenlik Kurulunda kim oy kullanamaz (oy hakkı yoktur)?

a.     Başbakan

b.     Genel Kurmay Başkanı

c.     Milli Savunma Bakanı

d.     M.G.K. Genel Sekreteri

e.     Cumhurbaşkanı

 

8.     Aşağıdakilerden hangisi Milli Güvenlik Kurulunun kuruluş amaçlarından değildir.

a.     Milli güvenlik siyasetinin tayini ve tespiti

b.     Milli güvenlik siyasetinin uygulaması ile ilgili kararlar alınması

c.     Koordinasyonun sağlanması maksadıyla Bakanlar Kuruluna görüş bildirmek

d.     Hiçbiri

e.     Hepsi

 

9.     Aşağıdakilerden hangisi Milli Güvenlik Kurulunun daimi üyelerinden değildir?

a.     Milli Savunma Bakanı

b.     Deniz Kuvvetleri Komutanı

c.     Ulaştırma bakanı

d.     Başbakan

e.     Cumhurbaşkanı

 

10.   Milli Güvenlik Kurulu�nda alınan kararlar ile koordinasyonun sağlanması konusundaki görüşler hangi kuruma bildirilir?

a.     Meclis

b.     Bakanlar Kurulu

c.     Başbakanlık

d.     Cumhurbaşkanlığı

e.     Milli Savunma Bakanlığı

 

Belgenin Başı

 

BİRİNCİ BÖLÜM

MİLLİ GÜVENLİK VE MİLLİ GÜVENLİK STRATEJİMİZ

 

İKİNCİ KONU

MİLLİ GÜVENLİK STRATEJİMİZ

 

1.     Milli menfaatlerin tespit ve korunması amacıyla devletin takip ettiği politikaya ........ .......... denir.

a.     Milli Strateji

b.     Milli Hedef

c.     Milli Güvenlik

d.     Milli Güç

e.     Mili Birlik ve Beraberlik

 

2.     Aşağıdakilerden hangisi milli güç unsurlarından değildir?

a.     Siyasi Güç

b.     Coğrafi Güç

c.     Barış Gücü

d.     Nüfus Gücü

e.     Askeri Güç

 

3.     Aşağıdakilerden hangisi milli hedeflerden değildir?

a.     Siyasal hedefler

b.     Eğitim hedefleri

c.     Askeri hedefler

d.     Sosyal ve kültürel hedefler

e.     Ekonomik Hedefler

 

4.     Aşağıdakilerden hangisi milli menfaatlerimizden değildir?

a.     Milli egemenlik

b.     Yurtta ve dünyada barış

c.     Nüfus Güç

d.     Atatürk İlke ve İnkılapları

e.     Dış tehdit ve tehlikelere karşı halkın ve vatanın korunması

 

5.     �Bir ulusu, ulusal hedeflere ulaşabilmek amacıyla kullanılabilecek maddi ve manevi kaynakların toplamıdır� tanımı aşağıdakilerden hangisini tanımlamaktadır?

a.     Milli menfaatler

b.     Milli kaynaklar

c.     Milli hedefler

d.     Milli güç

e.     Savaş gücü

 

6.     Bir hedefin milli olup olmadığı hangi kıstas ile ölçülemez?

a.     Geçmişte yapıla hatalardan ders alınarak hedef belirlenmelidir.

b.     Sadece, bir liderin, hükümdarın yada hanedanın hedefi olmamalıdır.

c.     Devletin varoluş nedenine uygun olarak milli menfaatini sağlayacak nitelikte olmalıdır.

d.     Tamamen milli bir nitelik taşımalıdır.

e.     Millete rağmen değil, milletin de benimseyeceği bir nitelik taşımalıdır.

 

Belgenin Başı

 

İKİNCİ BÖLÜM

MİLLİ GÜVENLİĞİ SAĞLAYAN TEŞKİLATLAR

 

ÜÇÜNCÜ KONU

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNİN (TSK) KURULUŞ VE TEŞKİLATI

 

1.     Aşağıdakilerden hangisi Türk Silahlı Kuvvetlerin görevlerinden değildir?

a.     Türk yurdunu ve nitelikleri anayasa ile tayin edilmiş T.C� ni iç ve dış tehditlere karşı korumak ve kollamak

b.     Spor müsabakaları düzenleyerek sporun gelişmesine katkıda bulunmak

c.     Dış tehditlere karşı Türk yurdunun ve milli menfaatlerini koruyup, kollamak

d.     T.C. Devletinin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü korumak

e.     Dünya barışına katkı sağlamak maksadıyla uluslar arası barış kuvvetlerinde görev almak

 

2.     Aşağıdakilerden hangisi Türk Silahlı Kuvvetleri�nin ana unsuru değildir?

a.     Kara Kuvvetleri Komutanlığı

b.     Deniz Kuvvetleri Komutanlığı

c.     1.Taktik Hava Kuvvetleri Komutanlığı

d.     Jandarma Genel Komutanlığı

e.     Sahil Güvenlik Komutanlığı

 

3.     Aşağıdakilerden hangisi Deniz Kuvvetleri Komutanlığı�nın kuruluş amaçlarındandır?

a.     Denizden gelebilecek saldırılara karşı koymak

b.     Deniz ticareti yapmak

c.     Deniz yolu ile yapılan kaçakçılığı desteklemek

d.     Deniz yolu ile yolcu taşımak

e.     Deniz yolu ile yük taşımak

 

4.     Deniz yoluyla kaçakçılığın önlenmesi kimin sorumluluğundadır?

a.     Kara Kuvvetleri Komutanlığı

b.     Sahil Güvenlik Komutanlığı

c.     Deniz Kuvvetleri Komutanlığı

d.     Jandarma Genel Komutanlığı

e.     Hava Kuvvetleri Komutanlığı

 

5.     Aşağıdakilerden hangisi �Türkiye Cumhuriyeti emniyet ve asayiş ile kamu düzeninin korunmasını sağlayan ve diğer kanun ve nizamların verdiği görevleri yerine getiren silahlı, askeri kolluk ve güvenlik� kuvvetidir.

a.     Özel Güvenlik Teşkilatı

b.     Jandarma Teşkilatı

b.     Polis Teşkilatı

d.     Korucular

e.     Bekçiler

 

6.     Aşağıdakilerden hangisi Jandarma Genel Komutanlığının görevlerinden değildir?

a.     Mülki görevler

b.     Siyasi görevler

c.     Adli görevler

d.     Askeri görevler

e.     Diğer görevler

 

7.     Aşağıdakilerden hangisi Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkilerini belirten kanundur?

a.     2803 sayılı

b.     3802 sayılı

c.     2802 sayılı

d.     2308 sayılı

e.     2692 sayılı

 

8.     İhtiyaçları devlet tarafından karşılanan rütbesiz askere ............. denir?

a.     Subay

b.     Astsubay

c.     Er

d.     Erbaş

e.     Uzman Çavuş

 

9.     Aşağıdakilerden hangisi Sahil Güvenlik Komutanlığının görevlerinden değildir?

a.     Sualtındaki batıkların çıkarılması

b.     Karasularımızın, iç sularımızın ve boğazlarımızın korunması

c.     Sualtı zenginliklerinin korunması

d.     Deniz yoluyla yapılan kaçakçılığın önlenmesi

e.     Emredildiğinde, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı emrinde ülke savunmasına katkıda bulunmak

 

10.   Aşağıdakilerden hangisi Silahlı Kuvvetlerin özel yasalara ihtiyaç duyma nedenlerinden değildir?

a.     Arazi iklim yada diğer hiçbir koşul askeri eğitimleri engelleyemez.

b.     Askeri eğitimin çok büyük bölümü fiziki güç ile gerçekleştirilir,ağır ve yorucudur.

c.     Özel kıyafetler giyip, düzgün tıraşlı dolaşırlar.

d.     Askeri eğitimin büyük kısmı gerçek silahlarla ve gerçek mermilerle yapılır. Doğal olarak da can kayıplarına neden olur.

e.     Askeri personel yurdun her köşesinde görev yapar.

 

11.   Aşağıdakilerden hangisi Silahlı Kuvvetlere ait özel yasalardan değildir?

a.     İç hizmet kanunu

b.     Personel kanunu

c.     Ceza kanunu

d.     Medeni kanun

e.     İç hizmet yönetmeliği

 

12.   Askerlik yükümlülüğü altına giren şahıslarla, özel kanunlarla silahlı kuvvetlere katılan ve resmi bir kıyafet taşıtan şahıslara ............... denir.

a.     Subay

b.     Astsubay

c.     Asker

d.     Er/Erbaş

e.     Uzman Erbaş

 

13.   Kanunlara nizamlara ve amirlere mutlak bir itaat, astının ve üstünün hukukuna riayet etmeğe .................. denir.

a.     Makam

b.     Nöbet

c.     Askerlik

d.     Disiplin

e.     Emir

 

14.   Aşağıdakilerden hangisi subay rütbesi değildir?

a.     Yüzbaşı

b.     Onbaşı

c.     Yarbay

d.     Binbaşı

e.     Tuğamiral

 

15.   Aşağıdakilerden hangisi astsubay rütbesi değildir?

a.     Kıdemli Çavuş

b.     Üstçavuş

c.     Uzman Çavuş

d.     Başçavuş

e.     Astsubay Çavuş

 

16.   Askeri Liseler .................   .................. öğrenci yetiştirmek amacıyla kurulmuşlardır.

a.     Harp Okullarına

b.     Astsubay Meslek Yüksek Okullarına

c.     Kuvvet Harp Akademisine

d.     Milli Güvenlik Akademisine

e.     Polis Akademisine

 

17.   Aşağıdakilerden hangisi �İç Hizmet Kanunu� içinde değildir?

a.     Personel İşleri

b.     Nöbet Hizmetleri

c.     Sağlık İşleri

d.     Eğitim Hizmetleri

e.     Göreve Yönelik Konular

 

18.   Aşağıdakilerden hangisi �Personel Kanunu� içinde değildir?

a.     Disiplin Suçları

b.     Terfi Esasları

c.     İzin

d.     Askeri personelin yetiştirilmesi

e.     Özlük hakları

 

19.   Aşağıdakilerden hangisi �Ceza Kanunu� içinde değildir?

a.     Madalya verilmesi

b.     Askeri disiplin suçları

c.     Askeri ceza türleri

d.     Askeri İtaati bozan suçlar

e.     Askeri disiplin tecavüzleri

 

20.   Aşağıdakilerden hangisi T.S.K.�nin ülkemizdeki işlevlerindendir?

a.     Meslek kazandırma işlevi

b.     Okuma yazma kursları

c.     Sağlık hizmetleri

d.     Ülkeyi tanıma ve tanıtma

e.     Hepsi

 

Belgenin Başı

 

İKİNCİ BÖLÜM

MİLLİ GÜVENLİĞİ SAĞLAYAN TEŞKİLATLAR

 

DÖRDÜNCÜ KONU

EMNİYET TEŞKİLATI

 

1.     Türk Polis Teşkilatı hangi tarihte kurulmuştur?

a.     9 Mart 1967

b.     2 Mart 1950

c.     10 Nisan 1845

d.     10 Nisan 1945

e.     9 Mart 1845

 

2.     Vatandaşların trafikle ilgili sorunları için arayabileceği polis telefon hattı aşağıdakilerden hangisidir?

a.     Alo 155

b.     Alo 156

c.     Alo 154

d      Alo 158

e.     Alo 112

 

3.     Toplumda dirlik ve düzeni, toplumun ve kişilerin temel haklarını kullanma güvencesini, konut dokunulmazlığını, halkın ırz, can ve malını koruyan, toplumun huzur ve güven içerisinde yaşamasını sağlayan; kanun tüzük ve yönetmeliklerinin kendisine verdiği görevleri yapan silahlı kolluk kuvvetine ����.. denir.

a.     Jandarma

b.     Polis

c.     Korucu

d.     Sahil Güvenlik

e.     Özel Güvenlik

 

4.     Aşağıdakilerden hangisi polisin siyasi görevlerindendir?

a.     Devletin genel emniyetine yönelik olarak tüm önlemlerin alınması.

b.     Suç işlendikten sonra delillerin toplanması.

c.     Toplumun genel intizamının sağlanması.

d.     Suç işlenmeden önce suça engel olunması.

e.     Suç işlendikten sonra şüphelilerin ele geçirilmesi.

 

5.     Aşağıdakilerden hangisi Polis Rütbelerinden değildir?

a.     Başkomiser

b.     Komiser

c.     Emniyet Amiri

d.     Çevik Kuvvet

e.     Emniyet Müdürü

 

Belgenin Başı

 

İKİNCİ BÖLÜM

MİLLİ GÜVENLİĞİ SAĞLAYAN TEŞKİLATLAR

 

BEŞİNCİ KONU

SEFERBERLİK

 

1.     Savaş ilanına karar verilmesinden bu halin kaldırıldığının ilan edilmesine kadar devam eden süre içinde, hak ve özgürlüklerin kanunlarla kısman veya tamamen sınırlandırıldığı duruma  ������  denir.

a.     Barış hali

b.     Seferberlik hali

c.   &

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !